Wybór menu

KRÓL Kredyty

77 442 51 70

Zadzwoń i sprawdź naszą ofertę!

U nas znajdziesz kredyt dla siebie!

Shadow

Jakie dokumenty należy przedstawić?

Dokumenty potwierdzające źródło i wysokość dochodu:

1.    Zatrudnionych na umowę o pracę

a.    Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach za okres 3/6/12 m-cy (odpowiedni druk zaświadczenia otrzymasz od naszego doradcy),
b.    Wyciągi z konta osobistego na które wpływa wynagrodzenie za okres ostatnich 3/6 m-cy (w szczególnych przypadkach wyciągi nie są wymagane).
2.    Zatrudnionych za granicą na podstawie umowy o pracę
a.    Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach za okres 3/6/12 m-cy (odpowiedni druk zaświadczenia otrzymasz od naszego doradcy),
b.    Umowa o pracę (przetłumaczona na język polski przez tłumacza przysięgłego),
c.    Wyciągi z konta osobistego na które wpływa wynagrodzenie za okres ostatnich 3 miesięcy lub paski płacowe za okres ostatnich 3 miesięcy (przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego),
d.    Odpowiednik raportu BIK z kraju w którym jest zatrudnienie (przetłumaczony na język polski przez tłumacza przysięgłego).

Uwaga! Tłumaczeń ww. dokumentów można dokonać za naszym pośrednictwem. Dla naszych klientów wynegocjowaliśmy specjalne zniżki.

3.    Wykonujących umowę zlecenie/umowę o dzieło

a.    zaświadczenie od zleceniodawcy/zamawiającego potwierdzające warunki świadczenia usług (odpowiedni druk zaświadczenia otrzymasz od naszego doradcy),
b.    umowy zlecenia/o dzieło wraz z rachunkami lub wpływami na konto osobiste potwierdzającymi wykonanie zlecenia/dzieła za ostatnie 12 miesięcy.
4.    Prowadzących własną działalność gospodarczą (w zależności od rodzaju prowadzonej sprawozdawczości)
a.    Książka przychodów i rozchodów
I.    zeznanie podatkowe za ostatni rozliczony rok oraz kopia dowodu wpłaty podatku,
II.    wydruk(kopia) podsumowania książki przychodów i rozchodów za poszczególne miesiące roku bieżącego,
III.    ewidencja środków trwałych wraz z tabelami amortyzacyjnymi.
b.    Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
I.    zeznanie podatkowe za ostatni rozliczony rok,
II.    wydruk(kopia) podsumowania ewidencji przychodów za poszczególne miesiące roku bieżącego,
III.    miesięczne/kwartalne deklaracje VAT z roku bieżącego oraz z roku ubiegłego – dotyczy tylko płatników podatku VAT.
c.    Karta podatkowa
I.    Decyzja Urzędu Skarbowego o wysokość podatku za rok ubiegły i na rok bieżący,
II.    dowód wpłaty podatku za ostatni miesiąc.
d.    Pełna księgowość
I.    Rachunek zysków i strat za ostatni rok oraz rachunek zysków i strat za odpowiedni okres roku bieżącego
II.    Bilans za ostatni rok

Uzyskujący dochody z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej oprócz ww dokumentów przedkładają:
•    aktualne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z podatkami (może być dostarczone po decyzji kredytowej),
•    aktualne zaświadczenie z ZUS o nie zaleganiu ze składkami (może być dostarczone po dycyzji kredytowej),
•    umowę spółki osobowej (o ile dotyczy)

5.    Wynajmujących nieruchomość

a.    aktualne umowy najmu,
b.    zeznanie podatkowe za ostatni rok,
c.    wyciągi z konta osobistego potwierdzające wpływ dochodów z tytułu wynajmu nieruchomości w okresie ostatnich 12 miesięcy,
d.    aktualne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z podatkami,
e.    dokument potwierdzający prawo własności do wynajmowanej nieruchomości np. akt notarialny, odpis z Księgi Wieczystej, orzeczenie o nabyciu spadku.
6.    Emerytów/rencistów
7.    Uzyskujących świadczenie przedemerytalne
8.    Prowadzących gospodarstwo rolne

Dokumenty związane z nabywaną nieruchomością:

<- Powrót do poprzedniej strony 

Wybrane nieruchomości z naszej oferty